Tüzük

ADANASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI                 :Adanaspor Kulübü
MADDE 2 – KURULUŞ YILI                  :1954
MADDE 3 – KULÜBÜN MERKEZİ       :Adana
MADDE 4 – TEMSİLİ RENKLERİ        :Turuncu – Beyaz
MADDE 5 – AMAÇ            :

 Adanaspor kulübü, bir spor kulübüdür. Amacı;

            a-Türk sporuna “zeki, çevik, ahlaklı “ sporcular yetiştirmek, sporla amatörce ve izin verilen konularda profesyonelce uğraşmak, taraftarlar,  üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, Adanasporluluk sevgisini yaymak, tabanı genişletmek, bilinçli taraftar yetiştirmek, Türk sporunun gelişmesine ve milli takımların başarısına katkı sağlamak, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak, sporcu ile birlikte her kademede spor adamı yetiştirmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, üyeleri kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, yurt içinde ve dışında spor karşılaşmalarına katılmak, bu karşılaşmalar da Türk Sporunu başarı ile temsil etmek.

            b-Beden Eğitimi ile ilgili her türlü spor, jimnastik ile amatörce uğraşmak, her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek, üyeler ve sporcular arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak.

            c-Her çeşit spor gösterisi, sosyal-kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katılmak, kulübün sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor salonları yapmak, kiralamak veya kiraya vermek; bunları yönetmek ve çalıştırmak, her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak.

            d-Spor ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ile diğer betatac.com genel eğitim okulları ile kurumları açmak; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, monitör, teknik ve idari personeli kendi bünyesinde veya başka eğitim kurumlarında yetiştirmek, almak, çalıştırmak, kiralamak, mevzuata uygun profesyonel spor şubelerini kurmak, yönetmek ve bu tür kuruluşlara üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte katılmak.

            e-Kulübün ihtiyacı olan ikametgah ile amaç faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak.

            f-Amacına ulaşmak için ticari şirketler kurmak, yatırım ortaklığı, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, ASK isim ve logosunun önde gelmek koşulu ile sponsorluk anlaşması ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

            g-Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, bunun yanı sıra kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamuoyuna bilgi veren sürekli yayınlar yapmak.

            h-Üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile iş birliği yapmak ve bilgi alış-verişinde bulunmak, spor okulları açmak, öz kaynakta sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve bünyesinde yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamaktır.

MADDE 6 – KULÜPLER KESİNLİKLE SİYASETLE UĞRAŞMAZ
MADDE 7 – SPOR DALLARI

            Kulüp futbol olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş ve federasyonu bulunan tüm spor dallarında faaliyet gösterir. Yeni şube açma veya mevcut şubeyi kapatma yönetim kurulu kararı ile olur.

MADDE 8 – KULÜPÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gerecin, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
 • Üyelerin yararlanmalarını ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 • Kulüp faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmaz üzerinde aynı hak tesis etmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dâhil Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 • Kulüp üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerinin ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 • Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

MADDE 9 –KULÜBÜN FAALİYETLERİ:

Dernek (Kulüp), spor alanında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM  

MADDE 10- KULÜBE ÜYE OLMAK:

 • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Türkiye Profesyonel Spor Liglerinde, Takımları; Adanaspor ile aynı kümede bulunan kulüplerin üyeleri üye olamazlar. Bu statüde olan üyelerin üyelikleri askıya alınır.
 • “a” fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe üye olabilmesi için, kulüp merkezinden alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve imza eder. Üye adayı, üyelik başvuru formuna kulüp giriş ücretiyle, yıllık aidatının kulüp veznesine veya kulübün göstereceği bankadaki hesaba yatırıldığına dair makbuz ile nüfus cüzdan suretini, ikametgâh beyannamesini ve adli sicil belgesini eklemek zorundadır.
 • Kulüp başkanlığını yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Kulüp yönetim kurulunca bir hafta içinde kulüp binasında askıya çıkarılır; en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d-Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.

e-Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim  kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.

f-Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

g-Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı ile üye giriş ücretleri 2 (iki) yılda bir            yapılan olağan genel kurulca belirlenir. Giriş ücreti 1 (bir) TL yıllık aidat 1 (bir)        TL’dir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta      olan Adanaspor sevgisi ile temayüz etmiş ve kulüpte faydalı olacak her yıl belirli       sayıda kişinin, giriş ücreti ödemeksizin kulübe üye yapılmasına karar verilebilir.

MADDE 11- ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI:

Yıllık aidatını ödemeyen üyeyi Yönetim Kurulu ödemeye çağırır. Bu çağrıya rağmen 30 gün içerisinde ödemeyi yapmayan üyenin üyeliği askıya alınır. Üyeliği askıya alınan üyeler, Genel Kurul ve Divan Kurullarına katılıp oy kullanmayacakları gibi organlara da seçilemezler. Seçilmiş olan varsa bu tür üyenin seçimi geçersiz sayılır.

MADDE 12- ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 13- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

a-Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c-Üyeliği askıya alınanların; yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememeleri,

d-Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak.

e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Karar Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.   Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez. Üye kayıt defterinde yazılı olan adresi değişen üyeler, yeni adresini 30 (otuz) gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı

adresine yapılan tebligatlar geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 14- KULÜBÜN ORGANLARI:

            a-Genel kurul

            b-Yönetim Kurulu

            c-Denetim Kurulu

MADDE 15- GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI,

                        ÇAĞRI VE TOPLANMA USULÜ:

Genel Kurul, kulübün en yüksek karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

a-Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin     listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15  (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan  edilmek veya yazılı, ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen “Çağrı Usulü” esaslarına göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b-Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerin den biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlikleri göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Bütçenin uygulanmasını sağlamak

 1. Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek,
 2. Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 3. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 4. Kulübe ihtiyaç duyulan tüm personeli (Sağlık, idari, teknik v.b gibi) almak, gerektiğinde bu ve bu gibi personelin görevine son vermek.
 5. Kulüpte mevcut kadrolarda çalışan personelin görev ve yetkilerini belirten yönetmeliklerin Genel sekreter tarafından hazırlanması, yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olan bu yönetmeliklerin, Genel sekreter tarafından uygulanmasını sağlamak

c-Yönetim kurulu başkanının Görev ve Yetkileri

 1. Kulübü ve yönetim kurulunu;tüzel ve özel kişilere,adli ve idari mercilere kamu dairelerine,meclislere ve bu tür kuruluşlara karşı temsil eder.Kulübün sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları yönetim kurulundan yetki alarak tek başına ,bunlardan parasal içerikte olanları öncelikle sayman veya yetkili bir üye ile birlikte yapar ve imzalar.Başkanın imzası her halükarda mutlaka olmalıdır. Başkanın imzası her türlü muamelede bulunması zorunludur.
 2. Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna verir.
 3. Kulübün kuruluş amacına uygun sportif ve sosyal gelişme programları yapar ve yönetime sunar.
 4. Kulüp tüzüğünün ve mevzuatını kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.
 5. Tüzüğün 20. maddesinde tutulacağı belirtilen defterlerin tutulmasını sağlar.

d-Genel sekreterin görev ve yetkileri

 1. Yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlar.
 2. Kulübe üye olmak için başvuranlar hakkındaki istek kağıdını yönetim kuruluna gönderir. İnceleme neticesine göre yönetim kurulunca alınacak kararı gerekçeli olarak ilgiliye yasal süre içinde yazı ile bildirir.
 3. Karar defterini tutar. Yönetim kurulu kararlarını tarih, numara sırası ile günü gününe boş yer kalmayacak biçimde bu deftere işler. Altlarını başkan ve üyelere imzalattırır. Alınan kararların imzalanmasını sağlar.
 4. Gelen ve giden evrak defterini tutar,tutulmasını sağlar. Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile işletir. Gelen yazıların gereginin yapılmasını gidecek yazıların düzenlenmesini bunların suretlerini ve gelen yazıların asıllarının ilgili dosyalara konmasını ve genel kurul toplantı tutanakları ile belgelerinin dosyalarında saklanmasını sağlar.
 5. Kulüp yönetim kuruluna seçilenlerin ad ve soyadlarını görevlerini ve göreve seçilme ve görevin son bulma tarihlerini yazdırır.
 6. Teknik direktör , çalıştırıcı , menajer ve teknik yöneticilerin adları soyadları ile işe başlama ve işin son bulma tarihlerini deftere veya bilgisayar a işletir.
 7. Yönetim Kurulu kararlarının duyurulmasını sağlar.
 8. Kulüp basın sözcüsü ile koordineli çalışarak, gerektiğinde yazılı ve görsel basınla ilişkilerin yürütülmesini sağlar.

e-Saymanın (muhasip üye) görev yetkileri

 1. Kulübün gelirlerinin kanunlarla belirtilen alındı belgesi ile her türlü giderlerinin yasal harcama belgesi ile yapılmalarını sağlar ve bu belgeleri başkan veya yerine imzaya yetkili üye ile birlikte imzalar,
 2. Saymanlığa ait bütün defter ve kayıtları kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve muhasebe yönetmenliklerine uygun olarak düzenler. Gelir-gider, bütçe kesin hesap ve bilanço defterlerinin tutulmasını sağlar.
 3. Kulübün dönem sonu hesapları ile yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve süre içinde yönetim kuruluna verilmesini sağlar.
 4. Kulübün tüm taşınmaz malları ile haklarını, taşınabilir mal ve kıymetli kâğıtlarını demirbaş defterine işletir. Bunlarla ilgili evrakların korunmasını sağlar. Her yıl yapılacak idari ve mali genel kurula sunulacak raporlarda, ilave demirbaşlar hakkında bilgi verir..
 5. Kulüp muhasebe işlemlerine bakan idari personellerini devamlı olarak kontrol eder; bu personelin tüm muhasebe işlerini mevcut kanun. Talimat ve tüzüklere uygun yapılmasını sağlar.

f-Profesyonel ve amatör dallarından ayrı ayrı sorumlu olan üyelerin görev yetkileri;

 1. Profesyonel ve amatör spor dallarını ilgili yönetmelik hükümlerine göre yöneltmek, sicillerini tutmak.
 2. Bu dalların çalışma programlarını, uygulamaları düzenlemek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını yönetim kuruluna bir raporla sunmak.
 3. Sportif uğraşlarda ve ihtiyaçların belirlenmesinde ve karşılanmasında bu kadroları ilgi ve yetkili idari ve teknik personelinden yararlanmak.
 4. Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna ayda bir yazılı rapor vermek, bu dalların çalışmalarından yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır, onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu           başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen Konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar Tarafından birlikte imzalanır, toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 (yedi) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 16- GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI

            GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE

            ŞEKİLLERİ:

            a-Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması:

 1. Genel Kurul üyeleri tarafından verilen önerge sonucu bir başkan, iki başkan vekili, iki yazmandan oluşacak genel kurul başkanlık divanı seçimi; toplantıya katılan üyeler tarafından açık oyla seçilir ve genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.
 2. Genel Kurul başkanlık divanı oluştuk dan sonra, başkan gündemi genel kurula açıklar. Genel Kurul üyelerinin onda birini madde eklenmesi yolundaki istekleri; gündemin başkanlıkla bilgiye sunulduğu sırada yazılı olarak yapılması ve karara bağlanması zorunludur. Yukarıdaki hüküm dilekler maddesi içinde geçerlidir.
 3. Divan başkanı konuşmaları tarafsızlık içinde yürütüp gerekli göreceği önlemleri almaya ve ilgililere aldırmaya, toplantının düzenini bozanlara uyarıda bulunmaya, tekrarlanması halinde toplantı salonundan çıkartmaya, toplantı tutanaklarını tutmaya, üyeler söz vermeye ayrıca,Divan başkanlık kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda tutanakları imzalamaya ve birer örneklerini ertesi günü kulüp yönetim kuruluna vermeye ve organlara seçilmiş olan üyeler bir hafta içinde seçim sonuçlarını yazılı olarak bildirmeye yetkilidir.Divan başkanlık kuruluda;yeni seçilen yönetim kurulu ile eski yönetim kurulu arasında yapılması gerekli devir teslim için en geç 5 (beş) gün içinde günü ve saati belirtilmek sureti ile tarafları kulüp lokalinde toplantıya çağırmaya yetkili olduğu gibi her iki kuruluşun başkan ve üyeleri de topluca bu çağrıya uymak zorundadır. Yönetim kurulu, dernekler yasasına uygun olarak organlara seçilenleri yasal sürede kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğine yazı ile bildirmek zorundadır.

b- Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kapa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

c- Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:  

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılım ile alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 17- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a-Kulüp organlarının seçilmesi,

b-Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e-Kulüp içinde gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f-Yönetim kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g-Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h-Kulübün federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

i-Kulübün uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

J-Kulübün vakıf kurması,

k-Kulübün fesih edilmesi,

I-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
m-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, kulübün diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Kulübün en    yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve    yetkileri kullanır.

MADDE 18- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

        a-Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu, En az 10(on) asıl ve En az 10 (on) yedek üye olarak olağan genel kurul üyeleri tarafından iki yıl için; Olağanüstü genel kurul toplantılarında ise 2 (iki) yılı dolduracak bakiye süre için seçilir.

Başkan tek dereceli olarak seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir karala görev bölüşümü yaparak başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman (muhasip üye)ile biri profesyonel diğeri amatör spor dallarından sorumlu yönetici ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının bulunmasıyla toplanır. Karalar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

        b-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinde bir veya bir kaçına yetki vermek
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin ipotek veya ayrı haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda kulübün işletme hesabı tablosu veya bilançosu ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

MADDE 19- YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

            a- Genel Sekreter

            b- Sayman

            c- Doktor, sağlık personeli.

            d- Tesis yöneticisi, malzeme görevlisi

            e- Spor direktörü

            f- Genel kaptan

            g- Kaptan

            h- Teknik yönetici ve öğretici

YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

            a-GENEL SEKRETER; Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar

b-SAYMAN; Kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerinin yürütmekle görevli olup genel sekreter karşısında sorumludur.

c- DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİ; Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekreter karşı sorumludur.

d-TESİS YÖNETİCİSİ VE MALZEME GÖREVLİSİ; Kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekreter karşı sorumludur.

e-SPOR DİREKTÖRÜ; Spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f-GENEL KAPTAN; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dallında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin arttırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.

g-KAPTAN; Kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışma ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin arttırılmasına yönelik hizmetlerin yürütmekle görevli olup, faaliyetlerinde bulunduğu spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h-TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİ; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kapta veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kuruluşa karşı sorumludur.

MADDE 20- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ;

 a-Denetim Kurulun Teşkili; Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

b-Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri; Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan yazı ile ister veya kendisi genel kurulu toplantıya çağırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 21-KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI:

            Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi 1 TL, Yıllık olarak ta 1 TL aidat alınır. Üye aidatları aylık veya bir yıllık toptan alınabilir. Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile kulübe yaptığı bağış ve yardımlar
 3. Kulüp tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler.
 5. Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
 6. Kulübün, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

MADDE 22-KULÜBÜN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ TUTULACAK DEFTERLER:

 a-Defter Tutma Esasları; Kulüpte, işletme esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı içerisinde 500 bin TL yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hatta bağlı kalmaksızın, yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Kulübün ticari işletmesi açılaması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca vergi usul kanunun hükümlerine göre defter tutulur.

b-Kayıt Usulü: Kulübün defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c-Tutulacak Defterler:

Kulüpte aşağıda yazılı defterler tutulur

 • İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

a- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numarası sırasıyla bu deftere            yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır

b- Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, kulübe giriş ve          çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları

bu deftere işlenir.

      c- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere     kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik      posta yoluyla gelen ve giden evrak çıktısı alınmak sureti ile saklanır.

d- Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edilme tarihi ve şekli ile kullandıkları      veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu           deftere işlenir

      e-İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

      f-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri     alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu          deftere işlenir.

2)   Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

     

      a-(1)bendinin a,b,c,d ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter             tutulması durumda da tutulur.

     

      b-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye   istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre            yapılır.

d-Defterlerin Tasdiki: Kulüpte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

     

      e-Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 aralık) (Dernekler yönetmeliği EK-16 da belirtilen)”işletme hesabı tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık),maliye bakanlığınca yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

 

MADDE 23-KULUBÜN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

 

Gelir ve gider belgeleri; Kulüp gelirleri,(dernekler yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “alındı Belgesi”yle tahsil edilir. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Kulüp giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır ancak kulübün gelir vergisi kanunun 94.maddesi kapsamında ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan özemeleri için (dernek yönetmeliği EK-13’de örneği bulunan) “gider makbuzu” düzenlenir. Kulüp tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (dernek yönetmeliği EK-14’de örneği bulunan) “aynı yardım teslim belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlara tarafından kulübe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (dernekler yönetmeliğinin EK-15’de örneği bulunan) “aynı bağış alındı belgesi” ile kabul edilir.

 

a-Alındı Belgeleri: Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “alındı belgeleri” (dernekler yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta)yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

b-Yetki Belgesi: Kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (dernekler yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “yetki belgesi” kulüp tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, kulüp yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler bildirilir. Kulüp adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

c-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi: Defterler hariç olmak üzere, Kulüp tarafından kullanan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5(beş)yıl süre ile saklanır.

 

 

MADDE 24-BEYANNAME VERİLMESİ:

 

           

            Kulübün, bir yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle, sonuçlarına ilişkin (dernekler yönetmeliği EK-212de sunulan) “dernek beyannamesi” kulüp yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde kulüp başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

 

MADDE 25-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler;

 

 

a-Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olan veya Olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurumları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (dernekler yönetmeliği EK-3’de sunulan) “genel kurul sonuç bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Genel Kurul Sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 

 1. Tüzük değişikli yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekliyle kulüp tüzüğünün son şeklini her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

b-Taşınmazların Bildirilmesi: Kulübün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (dernekler yönetmeliği EK-26’da sunulan) “taşınmaz mal bildirimini” doldurmak suretiyle mülki idari amirliğe bildirilir.

 

c-Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi: Kulüp tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce (dernekler yönetmeliği EK-42de belirtilen) “yurtdışından yardım alma bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu karar örneği, varsa kurulda düzenlenen, protokol sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra vb. gibi belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

 

d-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: Kulübün görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (dernekler yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “proje bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde kulüp merkezinin bulunduğu yerin valiliğine gider.

 

            e-Değişikliklerin Bildirilmesi: Kulübün yerleşim yerinden meydana gelen değişiklik (dernekler yönetmeliği EK-25’de belirtilen) “dernek organlarındaki değişiklik bildirimi” doldurmak sureti ile değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Kulüp tüzüğünde yapılan değişikliklerde, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idari amirliğine bildirilir.

 

 

MADDE 26-KULÜBÜN İÇ DENETİMİ:

 

Kulüpte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa kulübün denetimi Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa kulübün denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

 

 

MADDE 27-KULÜBÜN BORÇLANMA USULLERİ

 

 

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

MADDE 28-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplanmanın ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olana karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

 

 

 

 

MADDE 29-KULÜBÜN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

 

 

Genel kurul, her zaman kulübün feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

 

 

Tasfiye İşlemleri;

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde kulübün para mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ Tasfiye Halinde Adanaspor Kulübü Derneği “ ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak kulübün para mal ve haklarını tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında kulübün alacaklarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsile edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. İl mülki amirliğine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idari amirliklerince haklı bir nedene dayanarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır..

Kulübün para mal ve hakların tasfiye ve intikal işlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülk idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süreleri beş yıldır.

 

 

MADDE 30- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

           

            Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu Türk Medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

MADDE 31-KULÜBÜN KURUCULARI:

 

 

Mehmet EROĞLU: Reşat bey Mah. fuzuli cad. No:85 T.C Adana (Manifaturacı)

Mustafa BEKBAŞ: Hanedan Mah.173 sok. No:23 T.C Adana (Lokal sahibi)

Ali GEDİKBAŞ: Hanedan Mah. 171 sok. No: 12 T.C Adana (Memur)

Ahmet KAVRAKOĞLU: Kurtuluş Mah. Ziya paşa blok No:16/6 T.C. Adana (Fabrikatör)

Musa ÇALDAĞ: Reşat bey Mah. 235 Sok. NO:14 T.C Adana (Çiftçi)

Nevzat AĞAOĞLU: Kayalı bağ Mah. 17 sok. No: 32/A T.C Adana (Memur)

Cumali ASLANKESER: Koca vezir Mah. 41 sok. No: 70 T.C Adana (Kasap)

İsmail KAPLAKASLAN: Koca vezir Mah. 45 sok No:128 T.C. Adana ( Toto bayii)

Selim ZEPER: Mirza çelebi Mah. 766 sok. No: 56 T.C Adana (Kasap)

Adana Merkez Patliyor Herkes