Genel Kurul

Genel Kurul, kulübün en yüksek karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

  1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
  2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

a-Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin     listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15  (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan  edilmek veya yazılı, ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen “Çağrı Usulü” esaslarına göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b-Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerin den biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlikleri göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek,
Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Kulübe ihtiyaç duyulan tüm personeli (Sağlık, idari, teknik v.b gibi) almak, gerektiğinde bu ve bu gibi personelin görevine son vermek.
Kulüpte mevcut kadrolarda çalışan personelin görev ve yetkilerini belirten yönetmeliklerin Genel sekreter tarafından hazırlanması, yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olan bu yönetmeliklerin, Genel sekreter tarafından uygulanmasını sağlamak.

Adana Merkez Patliyor Herkes